รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ
Journal Name : Journal of Agricultural Science and Management
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Chainarong Rattanakreetakul (รศ. ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-9655
E-ISSN : 2985-1904
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เจ้าของ : คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : agriscim@gmail.com
Website : https://li02.tci-thaijo.org/index.php/JASM/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2697-5378