รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal Name : Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราสจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-5602
E-ISSN : 2697-5629
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty Of Industrial Technology Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : natnaphat.148@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :