รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Phetchaburi Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระพิพิธพัชโรดม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2773-9295
E-ISSN : 2773-9635
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 65/1 หมู่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phetchaburi Buddhist College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : umnuay.mcu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :