รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมพัฒนศาสตร์
Journal Name : Journal of Social Science Development
ชื่อบรรณาธิการ : นายอนุชิต ปราบพาล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0412
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วัดสนธิ์ (นาสน) เลขที่ 89 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : วัดสนธิ์ (นาสน) / Wat Son (Na son)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nattapongsongsam@gmail.com
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JSSD
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :