รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา
Journal Name : Nursing, Health, and Education Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2630-0214
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 88 ถนนมิตรภาพ หมู่ 1ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี / Boromarajonani College of Nursing,Udonthani
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@bcnu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :