รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
Journal Name : Journal of Innovative Technology Research
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-8500
E-ISSN : 2586-8632
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาคาร C2 ชั้น 2 เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Research and Development Institute Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jitr.rmutl@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :