รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม
Journal Name : Journal of Public Administration and Social Management
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษดิ์ อังศุกาญจนกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-5815
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Department of Police Administration, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wanchak.no@ssru.ac.th
Website : https://ssrujournal.com/index.php/jpasm
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :