รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นราธิป ปิติธนบดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0277
E-ISSN : 2985-1246
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 96 หมู่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJBHAT UNIVERSITY
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : romrawee2028@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/husoarujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :