รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Journal Name : Journal of Business Administration, Maejo University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-3782
E-ISSN : 2697-4096
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Business Administration, Maejo University.
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : education.bamju@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว