รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม
Journal Name : Landscape Architecture Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทมน เสลานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-553X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 12 ซอย 36 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย / Thai Association of Landscape Architects
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : laj@tala.or.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :