รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Singburi Hospital Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2773-8876
E-ISSN : 2773-9066
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 917/3 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
เจ้าของ : โรงพยาบาลสิงห์บุรี / Singburi Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : kew-walee@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :