รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-8787
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Graduate School, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : gradsu.newjr@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/The_New_Viridian
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :