รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ
Journal Name : Interdisciplinary Academic and Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0374
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคนเลขที่ 139/26 ถนน ถีนานนท์ ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคน / DR.KEN Institute of Academic Development and Promotion
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : zumsa_17@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/IARJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :