รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
Journal Name : Journal of Khon Kaen Provincial Health Office
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ประวีร์ คำศรีสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-2490
E-ISSN : 2673-0979
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 108 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น / Khon Kaen Provincial Health Office
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : mingkhuan.p@kkumail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jkkpho/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :