รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี
Journal Name : Journal of Rambhai Barni Graduate Studies
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2651-0618
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Faculty of Communication arts Rambhai Barni University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Sandusit.13@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JRBGS/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :