รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : PULINET Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สมพร ช่วยอารีย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2351-048X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เจ้าของ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค / PULINET: Provincial University Library Network
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pulinetjournal@gmail.com
Website : https://so14.tci-thaijo.org/index.php/PJ/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal