รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Journal Name : Journal of Physics and General Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-968X
E-ISSN : 2697-4444
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : editor.skru@gmail.com
Website : http://journalpags.skru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :