รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา
Journal Name : SSRU Academic Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0870
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : maneenet.ru@ssru.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ssru-edu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal