รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์
Journal Name : EDUCATION JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2630-0761
E-ISSN : 2774-1370
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : maew747@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edunsrujo
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :