รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์
Journal Name : Journal of Social Science Panyapat
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ประยูร แสงใส
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6748
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 3/1273 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : ปัญญาพัฒน์ / Panyapat
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : prasrisirorat@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSSP/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2773-9805
  • An online-only Journal