รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ
Journal Name : Bansomdej Music Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-4053
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1061 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม.10600
เจ้าของ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / College Of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yingyiizzsi@gmail.com
Website : http://ejs.bsru.ac.th/musicjournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :