รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ
Journal Name : Bansomdej Music Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Supatra Vilailuck (รศ. ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-2692
E-ISSN : 2985-0622
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / College Of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : musicjournal.bsru@gmail.com
Website : https://so13.tci-thaijo.org/index.php/MusBSRU/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2697-4053