รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal Name : Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6314
E-ISSN : 3027-6322
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์186 หมู่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Industrial Technology, Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kapook4kilo@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2586-9353, eISSN: 2730-4027