รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal Name : Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-4010
E-ISSN : 2697-4738
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : peepume@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmspsru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :