รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal Name : Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Prasittichai Narakorn (ผศ. ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-2285
E-ISSN : 2985-2293
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jms.psru@psru.ac.th, thidaratw@psru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmspsru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2697-4010, eISSN: 2697-4738