รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2587-0033
E-ISSN : 2730-244X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4)248 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Mahamakut Buddhist University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somchai.sa@mbu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSMBU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :