รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Journal Name : Udon Thani Rajabhat University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสอาด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-7024
E-ISSN : 2730-1885
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / The Faculty of Graduate Studies, Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ddna62@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :