รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Journal Name : INSTITUTE FOR URBAN DISEASE CONTROL AND PREVENTION JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : นางรุจิรา ตระกูลพัว และนายชาโล สาณศิลปิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2539-5556
E-ISSN : 2697-6684
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่อยู่ : 24/56 ม.3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เจ้าของ : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง / INSTITUTE FOR URBAN DISEASE CONTROL AND PREVENTION
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : training10iudc@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/iudcJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :