รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET JOURNAL
Journal Name : Technology Vocational Education Training ( T-VET JOURNAL)
ชื่อบรรณาธิการ : นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2539-7176
E-ISSN : 2774-1052
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 410 ม.1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 / Institute of Vocational Education Northern Region 3
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sutee2000@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :