รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2630-0486
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chatchanin@rmu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jstrmu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :