รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : คุรุสภาวิทยาจารย์
Journal Name : JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประวิตร เอราวรรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-1912
E-ISSN : 2730-1788
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ / Teachers' Council of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : vavameme_ochi999@hotmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :