รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Political Science Mahamakut Buddhist University
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2773-9139
E-ISSN : 2773-9147
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248/1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Faculty of Social Sciences, Mahamakut Wittayalai University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : ketsada.iadp@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jpsmbu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :