รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี
Journal Name : Journal of Mani Chettha Ram Wat Chommani
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูสุตรัตนาภรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0455
E-ISSN : 2774-0978
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 111/1 Chom Manee Temple, Meechai, Mueang District, Nong Khai Province. 43000
เจ้าของ : 111/1 วัดจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 / 111/1 Chom Manee Temple, Meechai, Mueang District, Nong Khai Province. 43000
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ketsada.iadp@gmail.com
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JMCR/issue/view/32
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :