รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Journal Name : Primary Health Care Journal (Northeastern Edition)
ชื่อบรรณาธิการ : Mr. Thanawat Phumcharoenwat (นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0250
E-ISSN : 2774-017X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Northeastern Regional Center for Primary Health Care Development
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.phcne@gmail.com
Website : https://thaidj.org/index.php/pjne/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :