รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษิตาลัย
Journal Name : Sueksitalai Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-3330
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วัดศรีสุมังคล์ เลขที่ 962 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
เจ้าของ : วัดศรีสุมังคล์ / Wat Sri Sumangkl
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ingon.boot@mcu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/SJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :