รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Name : Journal of Management and Local Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6439
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 99/173 ม. 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ / Network for Research and Innovation Promotion in Social Sciences
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : local.lnnovation.soc@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmli/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :