รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิสิตวัง
Journal Name : JOURNAL OF NISITWANG
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-132X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย57 ม.1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย / MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY MAHAVAJIRALONGKORN RAJAVIDYALAYA CAMPUS
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sutarak2536@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jonw/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-4423
  • An online-only Journal