รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี
Journal Name : MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-048X
E-ISSN : 2774-0463
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี หมู่ที่ 1 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chaiyasit.udo@mcu.ac.th
Website : https://journal.ubonmcu.org/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :