รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืน
Journal Name : Journal of Sustainable Tourism Development
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-2911
E-ISSN : 2730-3322
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต295 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / School of Tourism and Hospitality Management , Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : panarat_sri@dusit.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSTD
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :