รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก
Journal Name : Journal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulok
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ไพรัตน์ อ้นอิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2287-0385
E-ISSN : 2672-975X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 306 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ที่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก / The Office of Disease Prevention and Control 2, Phitsanulok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journaldpcphs@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/dpcphs
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :