รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
Journal Name : Region 3 Medical and Public Health Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0579
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 999 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(เขาเขียว) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : เขตสุขภาพที่3 และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / Region 3 and Sawanpracharak Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research.spr@gmail.com
Website : https://thaidj.org/index.php/SMJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :