รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
Journal Name : Region 3 Medical and Public Health Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Suppadech Tunruttanakul, MD. (ดร.นพ.ศุภเดช ตันรัตนกุล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: R3 Med PHJ
ISSN :
E-ISSN : 2774-0579
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 999 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ อาคาร 100 ปีการสาธารณสุข ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : เขตสุขภาพที่3 และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / Region 3 and Sawanpracharak Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : r3medjournal@spr.go.th
Website : https://thaidj.org/index.php/SMJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :