รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
Journal Name : Management Sciences Valaya Alongkorn Review
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Praphunphong Chinnaphong (ผศ. ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1076
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Faculty of Management Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fmsjournal@vru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2730-1540, eISSN: 2730-1559
  • An online-only Journal Since Vol.3 No.2 (2023)