รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
Journal Name : MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEW
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-1559
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Faculty of Management Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fmsjournal@vru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • ISSN (เดิม): 2730-1540
  • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว