รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Haripunchai Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-9310
E-ISSN : 2672-9792
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 192 หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / (Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamphun Buddhist College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mcuharipunchai@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMHR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :