รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปรัชญาอาศรม
Journal Name : Journal of Prajna Ashram
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0986
E-ISSN : 2774-0994
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 20500
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prajnaashram@mcu.ac.th
Website : https://firstojs.com/index.php/jpa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :