รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรนเรศวร
Journal Name : Naresuan Agricultural Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-3027
E-ISSN : 2730-356X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment; Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aginujournal@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :