รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
Journal Name : The Office of Disease Prevention and Control 10th Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดนัย เจียรกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-194X
E-ISSN : 2774-0056
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 449 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี / The Office of Disease Prevention and Control 10th Ubonratchathani
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research.odpc10ubon@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :