รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน
Journal Name : Journal of Academic for Public and Private Management
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6381
E-ISSN : 2774-1036
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้อง 604 ชั้น 6 อาคารอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : ชมรมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / College of Management Innovation Club Rajamangala University of Technology Rattanakosin
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : phumphakhawat.ps@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/appm
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2672-9067