รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : RMUTT Global Business Accounting and Finance Review
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Suraporn Onputtha (ผศ. ดร.สุรพร อ่อนพุทธา)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2465-5325
E-ISSN : 2697-5076
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. Klong 6, Thanyaburi, Pathum Thani, 12110
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : gbafr@rmutt.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GBAFR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :