รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : Agriculture and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1648
E-ISSN : 2730-163X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ / Faculty of Agriculture and Technology Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : atj.rmuti@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :