รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย
Journal Name : Journal of Thai Food Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นราธิป ปุณเกษม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0544
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 204 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เจ้าของ : โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / School of Culinary Arts, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : naratip_poo@dusit.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jfood/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal