รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Romyen Kosaikanont
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2821-9651
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Administration Division, Mae Fah Luang University Research and Innovation Institute 333 Moo 1 Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, Thailand 57100
เจ้าของ : ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / Research Administration Division, Research and Innovation Institute, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : connexion@mfu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • An online-only journal
  • Formerly known as: ISSN : 2286-6477, E-ISSN: 2465-4213, MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences