รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Journal Name : URU Journal of Integrated Sciences for Development
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2821-9708
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Graduate School Uttaradit Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : graduate.uru.journal@gmail.com, eveiizsuwa@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2651-1363, eISSN: 2651-1371
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2022)
  • An online-only Journal